Редакційний штат

Ворона Петро Васильович, головний редактор, доктор наук з державного управління, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, заступник головного редактора

Бєльська Тетяна Валентинівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, відповідальний секретар

Беньковска Дарія, PhD з правових наук, ад’юнкт, доцент кафедри соціології та політичних наук Поморської академії в Слупську, Слупськ, Польська Республіка.

Дубич Клавдія Василівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів держав-ної служби зайнятості України

Дорожкін Валерій Романович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Козловски Ришард, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії соціальної роботи Факультету соціальних наук Поморської академії в Слупську, Польська республіка

Кравченко Мілена В’ячеславівна., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Надрага Василь Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Писаренко В’ячеслав Петрович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії, голова ГО Академія публічного управління

Пріб Гліб Анатолієвич, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Vorona Petro Vasyliovych, Editor-in-Chief, Doctor of Science in Public Administration, First Vice-Rector of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

Novak-Kalyaeva Larysa Mykolayivna, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Governance of the Institute of Staff Training of the State Employment Service

of Ukraine, Deputy Editor-in-Chief

Belska Tetyana Valentynivna, Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Management of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine, Executive Secretary

Daria Benkowska, PhD in Law, Junior Scientific Assistant, Associate Professor of Sociology and Political Science, Pomeranian Academy in Slupsk, Slupsk, Republic of Poland

Dubych Klavdiya Vasylivna, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration and Governance of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

Dorozhkin Valeriy Romanovych, Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Psychology of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

Kozlowski Ryszard, Doctor of Philosophy, Professor, Head of the Department of Theory of Social Work, Faculty of Social Sciences, Pomeranian Academy in Slupsk, Republic of Poland


Kravchenko Milena Vyacheslavivna, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine
Nadraga Vasyl Ivanovych, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Economics of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

Pysarenko Vyacheslav Petrovych, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Governance of Poltava State Agrarian Academy, Chairman of the NGO Academy of Public Administration
Prib Glib Anatoliyevych, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Psychology of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine