ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Ю. М. Бережной

Ключові слова:

держава, інформаційне суспільство, інформаційна сфера, інформація, інформаційні відносини, державне регулювання інформаційної сфери. Key words: state, information society, information sphere, information, information relations, state regulation of information sphere.

Анотація

У статті автором здійснено дослідження проблематики щодо поняття та сутності державного регулювання інформаційної сфери. Актуалізовано певний дефіцит досліджень щодо специфіки державного регулювання саме в інформаційній сфері, що обумовлює необхідність аналізу загальних організаційно-правових складових державного регулювання у поєднанні з його особливостями в інформаційній сфері і необхідність надання на цій основі комплексного визначення державного регулювання в зазначеній сфері.

Зазначено, що держава здійснює управління не всією інформаційною діяльністю загалом, а лише інформаційною взаємодією фізичних, юридичних осіб, тобто їх діяльністю з приводу одного й того ж об’єкта (у даному разі інформації, засобів інформатизації, телекомунікацій, інформаційної безпеки). Тобто, держава не здійснює управління індивідуальною інформаційною діяльністю окремо взятих осіб, а лише управляє та координує їх інформаційною взаємодією та інформаційними взаємозв’язками (і не всіма можливими інформаційними взаємозв’язками, а лише окремими з них).

Досліджено що окремі науковці, які вивчають проблеми державного управління в інформаційній сфері, відстоюють думку про доцільність розгляду державного управління інформаційною сферою як сукупності усіх видів діяльності держави

В статті автором наводяться ознаки державного регулювання в інформаційній сфері, які дають підстави остаточно визначити його як узгоджену, цілеспрямовану, підзаконну діяльність регулюючих органів, їх посадових осіб, що полягає у здійсненні регулюючих функцій, спрямованих на практичну розробку та реалізацію державної політики у сфері інформаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин, з метою задоволення потреб суспільства в інформації як стратегічному ресурсі розвитку в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні.

 

Abstract. In the article the author researches the problems of the concept and essence of state regulation of the information sphere. There is a certain shortage of research on the specifics of state regulation in the information sphere, which necessitates the analysis of general organizational and legal components of state regulation in combination with its features in the information sphere and the need to provide a comprehensive definition of state regulation in this area.

It is noted that the state manages not all information activities in general, but only the information interaction of individuals, legal entities, ie their activities on the same object (in this case, information, media, telecommunications, information security). That is, the state does not manage the individual information activities of individuals, but only manages and coordinates their information interaction and information relationships (and not all possible information relationships, but only some of them).

It is investigated that some scholars who study the problems of public administration in the information sphere, defend the idea of ​​the feasibility of considering public administration of the information sphere as a set of all activities of the state

In the article the author presents the features of state regulation in the information sphere, which give grounds to definitively define it as coordinated, purposeful, bylaws of regulatory bodies, their officials, which is to perform regulatory functions aimed at practical development and implementation of state policy in the field of information and information and infrastructure relations, in order to meet the needs of society in information as a strategic resource for development in the formation of the information society in Ukraine.

Біографія автора

Ю. М. Бережной

Ю. М. Бережной,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування МАУП.

Orcid.org/0000-0001-5848-7518

Yu. Berezhnoy,candidate of the Department of Public Administration and Administration of IAPM.Orcid.org/0000-0001-5848-7518

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16