СТАНОВЛЕННЯ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • М. І. Зінчук

Ключові слова:

публічне врядування, державне управління, виборча система, відкриті списки, пропорційна виборча система. Key words: election, open party lists, political parties, local government, political consciousness, political culture and civil society.

Анотація

Стаття присвячена проблематиці становлення та реформування виборчої системи в Україні, яка б найповніше відповідала запитам суспільства, демократичним стандартам та дозволяла адекватно представляти інтереси різних груп виборців в українському парламенті. Зокрема, зазначено, що діюче виборче законодавство не відповідає запитам суспільства та гальмує розвиток демократичних ініціатив. Проаналізовано хронологію появи законопроектів з впровадження пропорційної виборчої системи в Україні. Досліджено складності становлення та досвід застосування пропорційних виборчих систем за кордоном. Охарактеризовано й узагальнено основні переваги та недоліки пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками, загрози та ризики. Зроблено висновок, що основними позитивними наслідками впровадження відкритих списків в Україні має стати: зростання внутрішньопартійної конкуренції та відповідальності, що сприяє обранню найбільш гідних людей до депутатсь-ких корпусів; формування низових партійних структур та більш ефективна їх робота на місцях; можливість для виборців реально впливати на склад органів влади і обирати не за партійною ознакою, а за персональною та ін.

 

Abstract. The article is devoted to the problems of formation and reform of the electoral system in Ukraine, which would fully meet the demands of society, democratic standards and allow to adequately represent the interests of different groups of voters in the Ukrainian Parliament. In particular, it is stated that the electoral legislation in force does not meet the demands of the society and impedes the development of democratic initiatives. The chronology of the appearance of bills on implementation of proportional election system in Ukraine is analyzed. Complexities of formation and experience of using proportional election systems abroad are investigated.

The main advantages and disadvantages of a proportional electoral system with open regional lists, threats and risks are described and summarized. It is concluded that the main positive consequences of the introduction of open lists in Ukraine should be: increased intra-party competition and responsibility, which contributes to the election of the most deserving people to the deputy corps; formation of grassroots party structures and their more efficient work on the ground; opportunity for voters to really influence the composition of the authorities and to choose not on party grounds, but on personal and other.

Біографія автора

М. І. Зінчук

М. І. Зінчук

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Zinchuk,

postgraduate student, Ivano-Frankivsk National Technical University

of Oil and Gas

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16