МОДИФІКАЦІЙНІ РЯДИ ТИПОЛОГІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Г.О. Крапівіна

Ключові слова:

механізми державного управління, зайнятість населення, модель, модифікаційні ряди, типологія Key words: Mechanisms of public administration, population employment, model, series of modifications, typology.

Анотація

У статті на базі аналізу наукових джерел визначено підстави та основні аспекти створення модифікаційних рядів типології механізмів державного управління зайнятістю. Зокрема поширено поняття «типологія» на механізми державного управління зайнятістю. Також виявлено та досліджено типологічні ознаки класифікаційних рядів наочної області механізмів державного управління зайнятістю. Формою уяви типології запропоновано модифікаційні ряди, що існують в просторовій системі координат та відбивають основні напрями функціонування механізмів державного управління зайнятістю, утворюють їх алгоритми вибору та є основою формування зразкових типів механізмів в сучасних умовах. Модифікаційні ряди типології механізмів державного управління зайнятістю створено за трьома типологічними ознаками: організаційною, функціональною та технологічною (кожний з трьох рівнів) на класифікаційних рядах наочної області механізмів державного управління зайнятістю. Виконано аналіз модифікаційних рядів типології, оцінки складових яких відбивають їхню відповідність класифікаційним рядам наочної області механізмів державного управління зайнятістю, розробленим на підставі логіко-семантичного аналізу [6] та системно-онтологічній інтерпретаційній моделі [7]. Створено підстави для корегування класифікаційних рядів наочної області механізмів державного управління зайнятістю та систему типологічних ознак відмінності модифікаційних рядів різних рівнів типології. Виконано експериментальну перевірку працездатності типології механізмів державного управління зайнятістю на прикладі нестандартних форм зайнятості «волонтерство» та «волонтуризм».

 

Based on the analysis of scientific sources, the article determined the foundations and main aspects of creating modification series of typology of mechanisms of state employment management. In particular, the concept of “typology” has been extended to state employment management mechanisms. Also typological features of the classification series of the subject area of state employment management mechanisms were identified and investigated. The typology image suggests the modification series that exist in the spatial coordinate system and reflect the main directions of functioning of state employment management mechanisms, form their algorithms for decision making and is the basis for the formation of model types of mechanisms in modern conditions. The modifications of the typology of mechanisms of public administration of employment were created in the article according to three typological features: organizational, functional and technological (each of three levels) on the classification ranks of the subject area of mechanisms of public administration of employment. An analysis of the modification typology series is carried out, the estimates of the components of which reflect their correspondence to the classification series of the subject area of state employment management mechanisms developed on the basis of logical-semantic analysis [6] and the system-ontological interpretation model [7]. The grounds have been created for adjusting the classification series of the subject area of state employment management mechanisms and a system of typological features that distinguish modification series of different levels of typology. An experimental test of the typology of state employment management mechanisms was performed using examples of non-standard forms of employment “volunteering” and “voluntourism”.

Біографія автора

Г.О. Крапівіна

Г.О. Крапівіна,

докторант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

кандидат наук з державного управління, доцент

orcid.org/0000-0002-3580-0185

G. Krapivina,

doctoral student of the Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine, Ph.D. in Public Administration, Assistant Professor,

 orcid.org/0000-0002-3580-0185

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16