ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • М. І. Лахижа
  • О. М. Носков

Ключові слова:

Польща, ринок праці, еластичність, посткомуністична трансформація, глобалізація, Європейський Союз Key words: Poland, labormarket, resilience, post-communist transformation, globalization, European Union

Анотація

У статті здійснено аналіз державного регулювання еластичності ринку праці в Республіці Польща. Досліджено та систематизовано нормативно-правове забезпечення ринку праці та висвітлення його становлення протягом посткомуністичної трансформації. Показано вплив процесів глобалізації, науково-технічної революції та входження Польщі до Європейського Союзу.

Еластичність ринку праці розглядається як складне явище, що піддається впливу багатьох факторів. Вузловим показником є рівень безробіття, який вимірюється у кількісних показниках і, може регулюватися, що і полегшується у внаслідок процесу дерегуляції ринку праці.

Однак для досягнення позитивних результатів необхідно вживати дії, які будуть скоординовані дії з урахуванням усіх видів гнучкості ринку праці в макро- та, мікроекономічному масштабах.

Зростає роль активної державної політики на ринку зайнятості, що в Польщі проявляється в першу чергу у посиленні уваги до професійного розвитку робочої сили та забезпеченні мобільності трудових ресурсів, значення якої зростає в умовах посилення трудової міграції та в період фінансової кризи.

Наголошено, що внесення суттєвих змін до Кодексу праці та прийняття низки нових нормативно-правових актів сприяли активнішій діяльності польських підприємств та стимулювали працівників до врахування нових умов зайнятості, а входження Польщі до Європейського Союзу посилило важливу і визначальну тенденцію до забезпечення поєднання гнучкості ринку праці та соціальної безпеки

 

The article analyzes the state regulation of labor market elasticity in the Republic of Poland. The normative-legal provision of the labor market and coverage of its formation during the post-communist transformation  were researched and systematized. The influence of the processes of globalization, scientific and technological revolution and accession of Poland to the European Union is shown.

 Elasticity of  labor market is seen as a complex phenomen on that is influenced by many factors. The key indicator is the unemployment rate, which is measured by a quantitative value and can be regulated, which is facilitated in the process of deregulation of the labor market.

However, in order to achieve positive results, it is necessary to take coordinated action taking into accountall types of labor market flexibility on a macro- and microeconomic  scale.

The role of active state policy in the employment market is growing, which in Poland is primarily manifested in increasing attention to professional development of the work for ceandensuring the mobility of labor resources, the importance of which is growing in times of labor migration and financial crisis.

It wa semphasized that significant a mendments to the Labor Code and the ad option of a number of new regulations contributed to more active Polish enterprises and encouraged workers to take in to account new employment conditions, and accession of Poland to the European Union strengthened an important and a defining trend towards ensuring a combination of labor market flexibility and social security

Біографії авторів

М. І. Лахижа

М. І. Лахижа,

доктор наук з державного управління, професор,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професор кафедри публічного управління та адміністрування,

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

О. М. Носков,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

  1. Lakhizha,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Institute  of Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Professor of  the Department of Public Administration and Management

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

Noskov,

Institute of  Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Ph.D. student of the Department of Public Administration and Management

О. М. Носков

М. І. Лахижа,

доктор наук з державного управління, професор,

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, професор кафедри публічного управління та адміністрування,

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

О. М. Носков,

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Lakhizha,

Doctor of Science in Public Administration, Professor,

Institute  of Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Professor of  the Department of Public Administration and Management

ORCID: 0000-0001-8676-4578

 

Noskov,

Institute of  Training of the Public Employment Service of Ukraine,

Ph.D. student of the Department of Public Administration and Management

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16