ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • П. М. Петровський

Ключові слова:

держава, інвестиції, інвестиційна політика, державне фінансування, сільське господарство. Key words: state, property, investment policy, state finansing, agriculture.

Анотація

Успішна інвестиційна політика базується на дієвих державних механізмах, необхідних для фінансування, зростання та розвитку економіки країни. Держава зацікавлена у стабільній і сильній економіці повинна сприяти створенню сприятливого інвестиційного клімату в контексті правового виконавчого забезпечення. Як свідчить світовий досвід, аграрний сектор економіки потребує державної підтримки, відтак її забезпечують у всіх промислово розвинених країнах. Ця сфера має прямий вплив на продовольчу безпеку країни, сильний політичний аргумент на світовій арені.

Різке зниження державного фінансування, відсутність ефективної та надійної системи кредитування сільського господарства, жорстка податкова політика та збільшення імпорту сільськогосподарської продукції сприяли тому, що вітчизняні сільськогосподарські виробники втрачають усі джерела формування та накопичення капіталу, що, в свою чергу, негативно вплинуло на функціонування промисловості.

Іноземні інвестори оцінюють сучасний стан інвестиційного клімату в Україні як незадовільний. Сектор кредитних та банківських послуг також не є зацікавлений в інвестиційних проектах сільськогосподарського виробництва, що в умовах недостатньо розвиненого лізингу призвело до ситуації, коли основним джерелом фінансування інвестицій є власний капітал компаній та організацій.

Вагомий внесок у формування інвестиційного потенціалу вносять фактори, що накопичились у процесі довготривалої економічної діяльності: інфраструктурний розвиток території, інноваційний потенціал та інтелектуальний потенціал населення. Інвестиції в основні засоби та обладнання з усіх джерел фінансування демонструють стійку тенденцію до зростання. Наразі залучення інвестицій в сільське господарство України є недостатнім. Непривабливість залучення інвестицій у сільськогосподарський сектор базується на наступних чинниках: 1) занадто великий ризик природних аномалій, який частково нівелює або повністю перешкоджає впровадженні нововведень; 2) сільському господарстві не притаманні короткі періоди окупності.

 

Abstrait. Successful political policy requires the preservation of state-owned enterprises needed to finance, develop and develop the country's economy. Keeping, using in own and strong economy, adhering to the created productive click in the context of the legal executive code. As you know, the agricultural sector of the economy needs the necessary work, visiting it in all industrial regions. This area is the most prestigious for the country's food security, is a strong political argument on the world stage.

The development that has been known is effective, and has used sound credit systems from other farms, harsh tax policies, and users have imported agricultural workers who are formerly employed and those who are in industry are really losing and accumulating capital, which in turn negatively uses a functional environment that requires development.

Foreign investors have assessed the modern station of modern climates in Ukraine as unsatisfactory. The credit and service sector is also not used in agricultural production projects, which are generally declining, and leasing companies express their opinion that the former main source of funding is the owner of capital, which is own and organizational.

Significant contribution to the use of the potential of all factors that accumulates in the process of increasing long-term economic activity: infrastructure use, innovation potential and intellectual potential are used. Investments in basic devices and equipment from all sources of financing show the current trends so far. Currently in Ukraine, decisions in agriculture are insufficient. The unattractiveness of security in the agricultural sector is based on the following factors: 1) a very large natural anomaly that is never private or is hindering new innovation; 2) unfortunately agriculture, not inherent in short payback periods.

Біографія автора

П. М. Петровський

П. М. Петровський

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Petrovskyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration of Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16