РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. О. Радченко

Ключові слова:

держава, державне управління, туризм, механізми державного управління туристичною галуззю, державна політика у сфері туризму. Key words: state, public administration, tourism, mechanisms of state management of the tourism industry, state policy in the field of tourism.

Анотація

Стаття досліджує проблематику державного регулювання та управління туристичною галуззю України, яка попри великі потенційні можливості перебуває в зародковому стані у порівнянні зі світовими трендами. Руйнування наявної інфраструктури, відсутність належного фінансування для розвитку, криза в більшості підприємств цієї сфери зумовлюють необхідність пошуку шляхів відновлення та поступального розвитку туризму в регіонах. Ринкові перетворення поставили багато підприємств туристичної галузі в складне становище, зумовивши кризу всього туристичного комплексу країни. Стверджується, що в сучасному світі саме туризм виступає каталізатором і рушійною силою економічного, соціального та політичного поступу держави. Зроблено висновок, що формування та реалізація дієвої державної політики щодо стимулювання туристичної галузі сприятиме авторитету України на світовому ринку туристських послуг, поповненню державного бюджету і створенню могутньої туристської бази, а також здатна привести до інтенсивних соціально-економічних зрушень у суспільстві, підвищенню міжнародного авторитету України як туристичної держави.

 

The article examines the issues of state regulation and management of the tourism industry of Ukraine, which, despite the great potential, is in its infancy in comparison with world trends. The destruction of the existing infrastructure, the lack of adequate funding for development, the crisis in most enterprises in this area necessitate the search for ways to restore and progressive development of tourism in the regions. Market transformations have put many enterprises in the tourism industry in a difficult position, causing a crisis in the entire tourist complex of the country. It is argued that in the modern world, tourism is the catalyst and driving force of economic, social and political progress of the state. It is concluded that the formation and implementation of effective state policy to stimulate the tourism industry will contribute to the authority of Ukraine in the world market of tourist services, replenish the state budget and create a powerful tourist base, as well as lead to intensive socio-economic changes in society, increase Ukraine's international prestige. tourist state.

Біографія автора

О. О. Радченко

О. О. Радченко,

кандидат наук державного управління, доцент професор кафедри публічного врядування Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

ORCID ID  0000-0001-9286-0240;

Radchenko,

Doctor of Science of the Public Administration, Professor, Chief Research Scientist of the Scientific-Research Institute, Bohdan Khmelnitsky National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

 

Radchenko,

PhD of Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Interregional Academy of Human Resources Management

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16