ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ АБО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН

Автор(и)

  • Н. О. Cидоренко

Ключові слова:

публічне управління, децентралізація, адміністративні послуги, Центри надання адміністративних послуг, робочий орган, структурний підрозділ, дозвільний центр. Key words: public administration, decentralization, administrative services, administrative service centers, “working body”, structural unit, “permitting body”.

Анотація

У статті розглянуті принципові питання щодо застосування різних функціональних моделей при створенні та організації роботи центрів надання адміністративних послуг на локальному рівні в умовах децентралізації.

В рамках зазначеної тематики автор статті запропонував власне визначення поняття «робочий орган» та зробив порівняльний аналіз загально прийнятої моделі управління центру надання адміністративних послуг, як структурного підрозділу та управлінської моделі «робочий орган». Пропонується унормувати діяльність центру надання адміністративних послуг через розробку та затвердження розпорядчих документів – Положень: про створення центру надання адміністративних послуг як робочого органу та про структурний підрозділ, на який покладається керівництво та відповідальність за організацію діяльності центру надання адміністративних послуг, або, другий варіант, в положенні про вже існуючий виконавчий орган чи структурний підрозділ покладаються такі функції й прописуються відповідні повноваження. Обґрунтовано, що обидві управлінські моделі мають перспективи ефективно використовуватися при створені центру надання адміністративних послуг на локальному рівні в Україні.

Уточнено поняття «дозвільні органи», які є суб’єктами надання адміністративних послуг, посадові особи яких уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб’єктам господарювання. Проведено порівняльний аналіз організаційно-правових форм центру надання адміністративних послуг – робочого органу, дозвільного органу та структурного підрозділу.

Проаналізовано проблемні аспекти, що виникають при створенні центрів надання адміністративних послуг за різними управлінськими моделями та визначено напрями мінімізації впливу цих негативних аспектів.

 

The article deals with the fundamental questions regarding the implementation of different functional management models for administrative services centers work in the context of decentralization.

Within the framework of the mentioned topic, the author of the article proposed her own definition of the concept of "working body" and made the comparative analysis of the generally accepted model of management of ASC, as a structural unit and management model of "working body".

It is proposed to regulate the ASCs work through the providing of institutional documents such as Regulations and internal rules which regulate organizational and management questions, responsibilities. Another way – added these functions for the unit that already exists.

The concept of "permitting body" is considered. They are the subjects of administrative services providing too. Their officials are authorized by law to provide permission documents (issuance of documents and duplicates, documents cancellation) for business entities. A comparative analysis of the organizational and legal forms of the ASC provision: the working body, the permitting body and the structural unit.

The problematic aspects that arise in the creation of administrative service centers according to different management models are analyzed and the directions of minimizing the impact of these negative aspects are determined.

Біографія автора

Н. О. Cидоренко

Н. О. Cидоренко,

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17, тел. +380502114696, e-mail: sidnat@ukr.net

ORCID: 0000-0001-8734-9704

 

N. Sydorenko,

Candidate of Sciences in Public Administration, Doctorate in the Institute of Personnel Training Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv, 17 Novovokzalna Str., tel. +380502114696, e-mail: sidnat@ukr.net

ORCID: 0000-0001-8734-9704

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16