МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Фоміцька

Ключові слова:

методологія, методика, підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здобувачі вищої освіти, бакалавр, магістр, стандарт вищої освіти, освітньо-професійна програма. Key words: methodology, training of specialists in public administration and administration, applicants for higher education, bachelor, master, standard of higher education, educational and professional program.

Анотація

У статті виявлені недоліки та невідповідності у методологічних основах підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування. Зазначено, що неунормованим є питання методичного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти рівня «магістр» за спорідненою і неспорідненою спеціальністю, протягом п’яти років незатвердженим є стандарт вищої освіти для підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Суперечливим є зміст понять «дисципліна» та «модуль» у науково-методичному забезпеченні, існують діаметральні відмінності їх використання у європейському освітньому просторі. У статті встановлені рівні нормативного забезпечення підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування, на кожному з яких визначено дії органів влади, методичних комісій, адміністрацій вищих навчальних закладів щодо подолання недоліків, що існують у методологічних основах підготовки вказаних фахівців, встановлено невідповідності у нормативно-правових актах стосовно такої підготовки.

 

The article identifies shortcomings and inconsistencies in the methodological bases of training public administration and administration professionals. It is noted that the issue of methodological provision of training of master's degree applicants in related and unrelated specialty is unregulated, and the standard of higher education for master's degree in specialty 281 "Public Administration and Administration" has not been approved for five years. Contradictory is the content of the terms "discipline" and "module" in the scientific and methodological support, there are diametric differences in their use in the European educational space. The article establishes the levels of regulatory support for the training of specialists in public administration and administration, each of which defines the actions of authorities, methodological commissions, administrations of higher educational institutions to overcome the shortcomings that exist in the methodological bases of training of these specialists, establishes inconsistencies in the legal acts regarding such training.

Біографія автора

Н. В. Фоміцька

Н. В. Фоміцька,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів

Державної служби зайнятості України

N. Fomitska,

PhD, professor of public administration training Institute of the State Employment Service of Ukraine

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-16