Про журнал

Рік заснування: 2017 р.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів теоретичних та прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і результатів науково-дослідних робіт  у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, польська, французька, німецька.

Засновник і видавець: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ «РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМА ТА ДЕРЖАВА».

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2617-0515.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації журнал зареєстрований Міністерством України у справах преси та інформації - Свідоцтво КВ № 9144 від 09.09.2004 року 03.07.2017 р.; перереєстрований Міністерством юстиції України 03.07.2017 р. (серія КВ № 22856-12756Р)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 р. № 326 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки “Державне управління”.

Включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 24.09.2020 № 1188 (додаток 5).  Категорія Б. Державне управління. Спеціальність: 281.

З 2019 року кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier):

DOI журналу – DOI: 10.46922/2306-6806

Редколегія журналу. До складу редакційної колегії журналу входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

Головний редактор видання: Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Представлення в мережі Інтернет:

З 2017 р. усі електронні версії видання «Економіка і держава. Серія: державне управління» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Із 2019 року науково-практичний журнал "Економіка та держава. Серія: державне управління" працює на відкритій платформі (OJS) - http://journal.ipk.edu.ua/index.php/ED/about

Метою науково-практичного журналу «Економіка та держава. Серія: Державне управління» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

- сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

 1. Теорія та історія державного управління;
 2. Механізми державного управління;
 3. Регіональне управління та місцеве самоврядування;
 4. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
 5. Забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Науковий журнал «Економіка і держава. Серія: державне управління» в цілях забезпечення високого рівня зворотного зв’язку авторів із журналом дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).

Відповідно до цих стандартів та з метою підвищення якості наукових публікацій, покращення співпраці авторів, редакторів, рецензентів та читачів, журнал разом з усіма учасниками процесу наукових публікацій дотримується наступних принципів.

 1. Редактор журналу несе відповідальність за публікацію наукових праць. Оцінювання якості та відповідності наукових праць здійснюється виключно за їх науковим та інтелектуальним змістом. Редактор може відхилити статтю у разі наявності вагомих підстав, що підтверджують факти плагіату, порушення та сліпого копіювання чужих даних.
 2. Редактор та співробітники журналу не мають права використовувати наукові матеріали авторів без їхньої згоди, навіть у разі неопублікування статті.
 3. Редактор повинен зберігати конфіденційною інформацію та ідеї, що містяться в наукових працях, і не використовувати їх в особистих цілях. У разі конфлікту інтересів між автором і рецензентом редактор передає матеріали на розгляд іншому члену редакційної колегії.
 4. Редактор розглядає скарги та зауваження стосовно поданих наукових матеріалів та вживає заходів щодо їх вирішення.
 5. Рецензенти наукового журналу здійснюють наукову експертизу авторських праць, зберігаючи повну конфіденційність, виключаючи будь-яку можливість передачі наукових матеріалів іншим особам для ознайомлення чи з метою їх обговорення.
 6. Усі матеріали, в тому числі неопубліковані, не можуть використовуватися рецензентами для власних потреб без письмової згоди автора.
 7. Під час оцінки наукових матеріалів рецензенти повинні давати об’єктивні та аргументовані рекомендації, виключаючи персональну критику та упереджене ставлення до автора.
 8. Автори подають до наукового журналу лише оригінальні праці, несуть повну відповідальність за їх достовірність та новизну. За умов використання чи цитування чиїхось напрацювань необхідно вказувати автора та робити посилання на нього або надавати його письмову згоду на використання інформації. Відсутність відповідного оформлення розцінюється редакційною колегією журналу як плагіат та є недопустимим і неетичним.
 9. У разі виявлення у статті помилок автор повинен повідомити про це редакційну колегію та усунути відповідні недоліки.
 10. Автори не можуть подавати на розгляд статтю більше, ніж в одне видання. Всі співавтори повинні бути зазначені у статті. Недопустимо зазначати як співавторів осіб, які не мають відношення до даного наукового дослідження.