Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ

 

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.

  1. Структура наукової статті:

Шифр УДК

Назва статті українською мовою

ПІБ автора (співавторів), установа

Анотація, ключові слова

Назва статті англійською мовою

ПІБ автора (співавторів), установа англійською мовою

Анотація, ключові слова англійською мовою

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми

Мета статті

Виклад основного матеріалу

Висновки

Список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу

References (транслітерація) 

Після References розміщується довідка про автора (авторів) у такому форматі:

Прізвище, ім’я, по батькові,

Науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, адреса установи

Цитування: бібліографічний опис статті для цитування

(див. зразок оформлення статті).

Стаття надійшла:

 

  1. Оформлення наукової статті:

- структурні частини статті виділяються жирним шрифтом;

- посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;

- вторинне цитування не дозволяється;

- у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;

- таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані та мати назву;

- формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків.

Етичні зобов’язання авторів

Автори повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальні статті, і якщо автори використовували роботу або слова інших, то це було належним чином оформлено у вигляді посилань або цитат у лапках.

Подання ідентичної статті більш ніж в один журнал розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятною.

Стаття має бути структурованою, містити достатньо посилань і оформленою згідно вимог.

Недобросовісні або завідомо неточні ствердження у статті представляють собою неетичну поведінку і є неприйнятними.

Автор, який здійснює листування із редакцією, має гарантувати, що всі співавтори ознайомилися та затвердили кінцеву версію статті, а також погодилися на її публікацію.

Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами за можливий збиток, викликаний публікацією статті. Редакція має право вилучити статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.