ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

  • АНДРІЄВСЬКИЙ О. Г.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp5

Ключові слова:

зайнятість населення, державне регу¬лювання, ринок праці, регіональний рівень, трансформація економіки

Анотація

У статті виявлено, що досліджуючи процеси зайня­тості населення за останній період, можна говорити про те, що ринкова трансформація економіки зумовила масш­табні перетворення як у сфері економічних відносин, так і у сфері структурної модернізації виробництва. Встановлено, що зміна суспільних відносин відбувалася паралельно зі змі­нами у розвитку продуктивних сил у напрямку від класично- індустріальних до інформаційно-високотехнологічних. Ви­значено, що проведення економічних реформ, що пов’язані з трансформацією відносин власності, підсилили процеси руху робочої сили з державного у приватний сектор, у тому числі в малий бізнес і підприємництво, при цьому, важли­вим напрямком трансформації зайнятості є структурна перебудова економіки, яка здійснювалася на макро-, мезо- і мікрорівні та зумовила формування нових пропорцій зайня­тості, посилення міжрегіонального та міжгалузевого руху робочої сили, а також виникнення диспропорцій між якісни­ми характеристиками робочої сили і робочих місць.

У статті увага зосереджена саме теоретичним засадам державного регулювання зайнятості населення, а тому з тео­ретичного погляду регіональний ринок праці є комплексом соці­ально-економічних відносин, що проявляються одночасно в різ­них формах та видах зайнятості населення у певному регіоні. Водночас будь-який регіон держави має особисту структуру, форми, види й тенденції зайнятості, має різні рівні оплати та доходів мешканців, методику регулювання ринку праці місце­вими органами влади. З огляду на це, встановлено, що важливу роль відіграють як з теоретичного, так і з практичного по­гляду вивчення тенденцій, форм, видів зайнятості населення в конкретному регіоні, вияв змог їх регулювати на ринку праці, щоб продуктивно застосувати трудовий потенціал, підвищи­ти рівень та якість життя населення. Проаналізувавши осно­вні підходи науковців до визначення досліджуваного поняття, запропоновано власне визначення зайнятості населення.

Біографія автора

АНДРІЄВСЬКИЙ О. Г.,

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-04