СУЧАСНА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК НОВІТНЯ ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТУ

  • ЛЕВЧУК І.О.,
Ключові слова: глобалізація, глобальна деконструкція, американізація, глобалізм, регіоналізація, вестернізація, єв¬ропеїзація, глобальний світ, людський потенціал, сучасний світ, постмодерн, транснаціональні корпорації.

Анотація

В межах даної статті здійснено аналіз сучасної моделі глобалізації як новітньої деконструкції постмодерного світу, що дозволило ідентифікувати її зміст як формування єдиного геополітичного простору об’єднання держав, метою реалі­зації їх спільних потреб та інтересів; на підставі цього вста­новлено тотожність та відмінність між поняттями, які розкривають спільну методологічну лінію розуміння новіт­ньої глобальної конструкції світу, серед яких: глобалізація, американізація, вестернізація, європеїзація, регіоналізація; ідентифіковано основні виклики впливу глобалізації на розви­ток сучасного світу, встановлено перелік факторів, які нега­тивно впливають на функціонування національних держав в умовах глобалізації та захисту їх людського потенціалу, фор­мування вітчизняних ринків капіталів, реалізації національно регламентованої національної політики.

Біографія автора

ЛЕВЧУК І.О.,

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Опубліковано
2021-03-04