ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • СЕРЬОГІНА Н.О.

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp32

Ключові слова:

зайнятість населення, національна без¬пека, держава, механізми державного управління, громад¬ськість, бізнес.

Анотація

У статті, на основі методології державного управ­ління, проведено теоретико-методологічний аналіз основ забезпечення продуктивної зайнятості та національної безпеки в Україні в контексті забезпечення їх інституціо- нальної стійкості на фоні нових геополітичних викликів і загроз. На основі системного підходу розглянуто проблемні питання нормативно-правового регулювання, поведено ана­ліз міжнародних та вітчизняних нормативно-правових ак­тів, які впливають на формування продуктивної зайнятос­ті. Застосовуючи метод моделювання, автором розроблено модель нормативно-правового регулювання продуктивної зайнятості та національної безпеки. Використовуючи ло­гічний та факторний методи проведено порівняння нор­мативно-правових актів в частині співвідношення понять «зайнятість» та «національна безпека» на трьох рівнях: конституційному, законодавчому і підзаконному, що дало можливість встановити зв’язки між нормативними до­кументами, обраних для дослідження, виділено групи най­більш взаємопов’язаних ознак. Розкрито взаємозв’язок під­вищення продуктивної зайнятості та національної безпеки. Актуалізована теоретична та практична значущість ре­зультатів дослідження, зокрема, на основі проведеного аналізу, наголошено, що кожний із трьох рівнів розробленої автором моделі складається з сукупності визначених ста­тей правових актів, положення яких регулюють суспільні відносини в сферах забезпечення продуктивної зайнятості та національної безпеки, які є важливими сферах жит­тя суспільства; статті вказаних у моделі правових актів утворюють умовно спільний сектор, площину, яка поєднує ці дві суспільні сфери; іншими словами, вітчизняне норма­тивно-правове регулювання продуктивної зайнятості насе­лення в контексті національної безпеки умовно міститься в площині, на стику, перетині цих двох сфер життя суспіль­ства та його розвитку.

Біографія автора

СЕРЬОГІНА Н.О.

кандидат юридичних наук, доцент,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,доцент кафедри публічного управління та адміністрування

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09