ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ: РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ТА ВУЗЛОВІ ЗАВДАННЯ

Автор(и)

  • БАНКОВА ІВАНКА
  • ЛАХИЖА М.І.,

DOI:

https://doi.org/10.46922/vol1iss4(16)pp148

Ключові слова:

Республіка Болгарія, публічна адміністра¬ція, інформатизація, електронне урядування, електронний уряд, електронний документообіг, інформаційні технології.

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні ста­ну, специфіки та проблем інформатизації в Болгарії на осно­ві аналізу документальних матеріалів та узагальнення на­укових публікацій. Здійснений авторами аналіз суті, завдань та переваг і недоліків процесу інформатизації в Республіці Болгарія свідчить про його складність та багатосторон­ність, що особливо помітно із громіздкого та складного за­конодавства, яке часто оновлюється.

Уточнено періодизацію етапів становлення та розви­тку електронного урядування в Болгарії, зокрема, хроноло­гічні рамки періодів.

Підтверджено думку болгарських вчених та практи­ків, що е-урядування в Болгарії й досі знаходиться на етапі формування. За останні роки Болгарія перейшла з розряду держав з «високим рівнем» до розряду країн «з дуже висо­ким рівнем» EGDI, але незважаючи на помітні успіхи, все ж знаходиться на останньому місці серед країн-членів ЄС. Причиною чого можна вважати низький рівень політичної та адміністративної спроможності, з чим, на нашу думку, пов’язане й неефективне витрачання коштів.

Автори статті вважають, що зусилля в першу чергу мають спрямовуватися на забезпечення чіткого розмеж­ування функціональних обов’язків та зобов’язань держав­них адміністративних структур у сфері електронного урядування, оскільки вони в даний час змішані та пере­криваються. Суттєвим є забезпечення органів публічної влади кадрами з високим рівнем грамотності у сфері ІТ технологій, що можна досягти лише завдяки належній мотивації та посиленню ролі підготовки, перепідготов­ки та підвищення кваліфікації кадрів. Особливої уваги потребує забезпечення ІТ-безпеки, що потребує аудиту кібербезпеки існуючих національних та урядових реєстрів, систем та баз даних, у тому числі міжнародними або єв­ропейськими визнаними та провідними організаціями та провідними постачальники цього виду послуг.

Біографії авторів

БАНКОВА ІВАНКА

доктор доцент, кафедра «Адміністрація,управління та політичні науки», Варненський вільний університет «Чорноризець Храбр», Болгарія

ЛАХИЖА М.І.,

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-10